top of page

ร้านมึกะคี

103716zii07oqq6u6zygsi.jpg

ร้านอาหารพื้นถิ่นที่มีเมนูให้เลือกหลากหลาย เมนูส่วนใหญ่เป็นอาหารเหนือ และอาหารชนเผ่า ที่นั่งมีให้เลือก 2 โซน โซนในร้านกับโซนกระท่อมปลายนา มีสะพานไม้ทอดยาวไปจนถึงตัวกระท่อมให้ถ่ายรูปเล่นกันได้ นอกจากอาหารยังมีเมนูเครื่องดื่ม และที่พักอีกด้วย เป็นอีกหนึ่งจุดของบ้านแม่กลางหลวงที่ห้ามพลาด

Gallery

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. This is the place for you to tell your site visitors a little bit about you and your services.

bottom of page