top of page

ชูวิทย์ ร้อง “พล.ต.อ.เสรีย์ ฯ” ตรวจสอบเส้นทางการเงิน สันธนะ

22 พ.ย. 2565

23 พฤศจิกายน 2565
ขอให้สอบเส้นทางการเงินของ นายสันธนะ ประยูรรัตน์ จากความเชื่อมโยงผลประโยชน์กับกลุ่ม 5 เสือทุน จีนสีเทา และบรรดาธุรกิจสีเทาอื่นๆ ในประเทศไทย

รียน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวสประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ด้วยข้าพเจ้า นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้เป็นดเผยข้อมูลของกลุ่ม 5 เสือทุนจีนสีเทา ที่ก่ออาชญากรรม หลากหลายรูปแบบในประเทศไทย ทั้งเป็นบ่อนการพนัน ผับบาร์ศูนย์เหรียญ ค้ายาเสพติด ฟอกเงิน อันเป็นนการ กระทําที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง บ่อนทําลายสังคมไทยอย่างไม่ยําเกรงต่อกฎหมายบ้านเมือง และได้ส่งข้อมูล ต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจนําโดย พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล และพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บญั ชาการตํารวจ แห่งชาติ จนนําไปสู่การจับกุมกลุ่มทนุ ชาวจีนที่กระทําความผิด และขยายผลไปสู่การยดึ ทรัพย์ ทั้งเงินสด รถหรู รถ ซุปเปอร์คาร์ ยาเสพติด (ตามคลิปวีดิโอที่แนบมาด้วยหมายเลข 1) แต่ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมเครือข่ายทุน จีนสีเทารายหนึ่งชื่อ "นายเดวิด" เจ้าของสถานบันเทิง “เบบี้ เฟซ ผับ” และอายัดทรัพย์สินของนายเดวิดทั้งหมดไว้ สืบสวนสอบสวน


อนส่งตัวไปคุมขังที่สถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการพิจารณาผลักดันตัวออกนอกประเทศ มี นายสันธนะ ประยูรรัตน์ เข้ายื่นขอปล่อยตัวชั่วคราว และยืนยันความบริสุทธิ์ให้กับนายเดวิด (ตามคลปิ วีดิโอที่แนบ มาด้วยหมายเลข 2) อีกทั้งนายสันธนะฯ ยังแสดงความโกรธแค้นข้าพเจ้าที่เป็นผู้เป็นเผยข้อมูลการกระทําความผิด โดยการให้สัมภาษณ์โจมตีข้าพเจ้าว่ากลั่นแกล้งรังแกผู้บริสุทธิทําลายธุรกิจของกลุ่มทุนจีนสีเทา และยังใส่ร้ายป้ายสี ข้าพเจ้าและบุตรชายของข้าพเจ้าด้วยข้อหายาเสพติด การกระทําของนายสันธนะฯ ดังกล่าว ห่างจากวันที่ข้าพเจ้า แถลงข่าวเรื่อง5เสือทุนจีนสเีทาต่อหน้าสอื่มวลชนและได้ส่งข้อมูลใหก้ับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล ดําเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผล เพียง 3 วัน แตเ่ มื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจนําโดยผู้กํากับการสถานี ตํารวจนครบาลทองหล่อ และเจ้าหน้าทกี่องพิสูจน์หลักฐานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ นํากําลังเข้าตรวจพิสูจน์ ข้อเท็จจริงที่โรงแรมของลูกชายข้าพเจ้า กลับไม่พบการกระทําหรือสิ่งใดที่ผิดกฎหมาย (ตามคลิปวีดิโอที่แนบมาด้วย หมายเลข 3) แต่นายสันธนะฯ ยังคงไม่หยุดพฤติกรรมต่อต้าน ขัดแย้ง เจา้ หน้าที่ตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย จนลุกลามไปถงึขั้นใส่ร้ายป้ายสีข้าพเจ้าอย่างรุนแรงว่ารู้เห็นเป็นใจให้มกีารเสพยาเสพติดภายในโรงแรมของ บุตรชายข้าพเจ้า โดยกล่าวหาว่าข้าพเจ้า และบุตรชายสนับสนุนให้มีการเสพยาเสพติดในโรงแรม และจัดเตรียมยา เสพติดไว้ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการภายในบาร์ของโรงแรม ซึ่งเป็นข้อหาที่มีโทษทางอาญาหนัก แสดงให้เห็น ว่ามีจุดประสงค์ที่จะให้ข้าพเจ้าและบุตรชายได้รับโทษทางอาญา และต้องการให้โรงแรมของบุตรชายข้าพเจ้าถูกสั่ง พักใบอนุญาต (ตามคลิปวีดิโอที่แนบมาด้วยหมายเลข 4) ทั้งที่ข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ประกอบกับ ข้าพเจ้า และบตุ รชาย ไม่เคยมีประวัติพัวพัน หรือมีคดใี ดๆ เกี่ยวข้องกับการใช้ หรือค้ายาเสพติด อีกทั้ง ข้าพเจ้ายัง ได้ให้ข้อมูลขบวนการค้ายาเสพติดแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจไปดําเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายผู้ค้า ยาเสพติดได้เป็นจํานวนมากมาเป็นระยะเวลายาวนาน ล่าสุด ข้าพเจ้ายังได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อรองผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล และ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล จนทั้งสองท่านสามารถขยายผล จับกุม 2 ใน 5 เสือมาเฟียจีนสีเทา ที่เป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ ส่วนอีก 3 รายหลบหนีหมายจับออกไปยัง ต่างประเทศ ดังนั้น การที่นายสันธนะฯ


เพียงไม่กี่วันหลังจากข้าพเจ้าให้ข้อมูลดังกล่าวกับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทั้งสองท่าน ข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็น กระบวนการสกัดกั้น บ่อนทําลายข้าพเจ้าในฐานะพลเมืองดี โดยใช้ข้อหาร้ายแรงกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น ข้าพเจ้าให้ได้รับ ความเสียหายเป็นอย่างยิ่ง

จากการกระทําดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อว่านายสันธนะฯ ต้องการปกป้องกลุ่มทุนจีนสีเทาที่ให้ผลประโยชน์กับ ตน เพราะนอกจากนายสันธนะฯ จะใส่ร้ายป้ายสีข้าพเจ้าด้วยข้อหาร้ายแรงแล้ว ยังกล่าวพาดพิงไปถึง อดีตรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ว่าฝากให้ตนช่วยดูแลปกป้อง 5 เสอื กลุ่มทุนจีนสี เทา ในขณะไปให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศนแห่งหนึ่ง (ตามคลิปวีดิโอที่แนบมาด้วยหมายเลข 5) เพื่อแสดงให้เห็นว่า รู้จักสนิทสนมกับ 5 เสือทุนจนี สีเทาทุกคนเป็นอย่างดี อ้างว่าทั้งหมดประกอบอาชีพสุจริต ไม่มีการกระทําใดๆ ที่ผิด กฎหมายตามที่ตํารวจกล่าวหาทั้งที่ความเป็นจริงบรรดากลุ่มทุนจีนสีเทาได้ถูกศาลอนุมัติหมายจับถกูจับกุมขยาย ผลตรวจพบของกลางเพมิ่ เติมอีกมากมาย และบางรายหลบหนีการจับกุมออกนอกราชอาณาจักร ปรากฏตามข่าวที่ สื่อมวลชนนําเสนอให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วไป อันเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับคํายืนยันของนายสันธนะฯ อย่าง สิ้นเชิง


พฤติกรรมของนายสันธนะฯ เป็นไปด้วยเหตุเพื่อปกป้องกลุ่มทุนจีนสีเทา ทั้งทางวาจา ผ่านการให้สัมภาษณ์ ในรายการตามสถานีโทรทัศน์ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจตามกฎหมาย และทางการกระทํา โดยการตอบโตข้้าพเจ้าที่เป็นผู้ออกมาเป็ดเผยเรื่องราวการกระทําความผิดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ สาธารณชน อย่างผิดปกติวิสัยของปุถุชนทั่วไปที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง โดยทําตัวเสมือนเป็นตัวแทนของกลุ่ม 5 เสือทุนจีนสีเทาเหล่านี้ ประกอบกับนายสันธนะฯ เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ถูกไล่ออกจากราชการ ถูกถอดยศ ถูก เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ย่อมรู้ขั้นตอนการทํางานของตํารวจเป็นอย่างดีว่าก่อนการจับกุมดําเนินคดีผู้ใดต้อง มีพยานหลักฐานชัดแจ้ง ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงแล้วว่ามีการจับกุมผู้ต้องหาไปแล้วหลายราย และขยายผลตรวจยึดทั้ง เงินสดและสิ่งผิดกฎหมายได้หลายรายการ แต่นายสันธนะฯ ก็ยังคงใช้ความรู้ทางกฎหมายในทางตรงกันข้ามกับ ความถูกต้อง เห็นผิดเป็นชอบ กล่าวยืนยันถึงความบริสุทธิ์ของ 5 เสือทุนจีนสีเทา ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่างมีนัยสําคัญ อีกทั้งยังกล่าวอ้างว่าอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ฝากให้ดูแลกลุ่มทุนจีนสีเทาเหล่านี้ อันทําให้สังคมและสาธารณชนทั่วไปเข้าใจว่า นายสันธนะฯ ร่วมกันกระทําความผิดเป็นขบวนการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน แบ่งหน้าที่กนั ทํา โดย ได้รับผลประโยชน์ จากการทําธุรกิจผิดกฎหมายร่วมกับกลุ่ม 5 เสือทุนจนี สีเทา เข้าข่ายเป็นผู้ร่วมกันกระทําความผิด ตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 83 หรอื เป็นผู้สนับสนุนในการกระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 และ ร่วมกันกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 8 ประกอบมาตรา 9

นอกจากเหตุการณ์ที่นายสันธนะฯ กล่าวหาข้าพเจ้าเนื่องจากสูญเสียผลประโยชน์ ปกป้องทุนจีนสีเทาอย่าง ผิดปกติวิสัยอันเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่ามีผลประโยชน์ทางการเงินเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันตามเหตุผลที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมา ข้างต้นแล้วยงัได้มีพลเมืองดีส่งต่อข้อมูลใหก้ับข้าพเจ้าทราบว่านายสันธนะฯมีพฤติการณ์ทําตัวเป็นผู้มีอิทธิพลต่อ ผู้ประกอบการธุรกิจสีเทาภายในประเทศไทย เช่น ใช้อิทธิพลเรียกรับผลประโยชน์จากบ่อนการพนัน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งบ่อนการพนันของนาย “ตือ มังกรทอง” ที่มมี ากกว่า 30 แห่ง กระจัดกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล และบ่อนการพนันอื่นๆ อีกมาก ซึ่งผลประโยชน์ที่นายสันธนะฯ เรียกรับแบ่งเป็น บ่อนขนาดเล็กแห่งละ 30,000 บาท, บ่อนขนาดกลางแห่งละ 50,000 บาท และบ่อนขนาดใหญ่แห่งละ 100,000 – 200,000 บาท ต่อ เดือน ส่งผลใหน้ ายสันธนะฯ มีฐานะร่ํารวยผิดปกติ ไม่มที มี่ าที่ไปของรายได้ที่ชัดเจน ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง แม้ นายสันธนะจะอ้างว่าตนเองประกอบอาชีพสุจริตอยู่ที่ต่างประเทศ แต่ก็ไมเ่ คยเป็ดเผยว่าทําธุรกิจใด ทมี่ าของรายได้ เป็นอย่างไร จากข้อมูลทางลบั ของข้าพเจ้าสืบทราบว่า นายสันธนะฯ ใช้วิธีการปิดบังเส้นทางการเงินจากธุรกิจสีเทา และกลุ่มทุนจนี สีเทา โดยการซุกซ่อนไว้ในบัญชีธนาคารชอง บริวาร ภรรยา บุตร และธิดา โดยทั้งหมดจะนําเงินมา ส่งมอบให้กับนายสันธนะฯ เป็นเงินสดเท่านั้น

นายสันธนะฯ ยังคงใช้เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเสริมสร้างภาพลักษณ์ อวดอ้างอิทธิพล โดยการจ้าง บริวารมากมายคอยอยู่เคียงข้าง พร้อมแสดงกิริยาท่าทางไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย แม้กระทั่งต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ตํารวจที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ นายสันธนะฯ ก็ยังแสดงท่าทีขัดขืน ต่อต้าน ข่มขู่ เพื่อไมใ่ หเ้ จ้าหน้าที่ตํารวจปฏิบัติหน้าที่ ได้โดยสะดวก (ตามคลิปวีดิโอที่แนบมาด้วยลําดับที่ 6) ทําตนเป็นผู้ตรวจสอบผู้อื่น ข่มขู่พลเมืองดีโดยการใส่ร้ายป้าย สี แจ้งความอันเป็นเท็จด้วยคดียาเสพติดให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย กลั่นแกล้งโดยการยื่นตรวจสอบภาษีย้อนหลัง ของพลเมืองดีหวังปิดปาก ซ้ำยังปกป้องผู้กระทําความผิด ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามความถูกต้อง ตามประวัติของนายสันธ นะฯ ที่เคยเป็นอดีตตํารวจที่ถูกไล่ออกจากราชการ เพราะพฤติการณ์ประพฤติชั่วร้ายแรง จนถึงขั้นถูกถอดยศ ถูก เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จากการทนี่ ายสันธนะฯ เข้าขัดขวางเจ้าหน้าที่ตํารวจขณะทําการตรวจค้นบ่อนการ พนันย่านบางกอกน้อยโดยการข่มขู่ด้วยอาวุธปืน ทําร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ (ตามเอกสารแนบลําดับที่ 7) ซึ่งเป็น พฤติการณ์ทํานองเดียวกันกับสถานการณ์ปัจจุบันตามที่ข้าพเจ้ากล่าวมาข้างต้น จึงเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่า นายสันธนะ ฯ ยังคงมีพฤติกรรมอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา ในการใช้อิทธิพล และความรู้ทางกฎหมายเรียกรับผลประโยชน์อันมิ ชอบจากกลุ่มทุนจีนสีเทา และธุรกิจสีเทาในประเทศไทย

จึงเรียนมายังท่าน เพื่อโปรดดําเนินการสั่งการสืบสวนสอบสวนความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง เส้นทางการเงิน รวมถึงพฤติกรรมของนายสันธนะฯ บริวาร และครอบครัว ว่าเป็นผู้ร่วมกันกระทําความผิด หรือผู้สนับสนุนการ กระทําความผิด และร่วมกันฟอกเงิน กับ 5 เสือทุนจีนสเี ทา และเป็นผู้มีอิทธิพลที่เรียกรับผลประโยชน์จากธุรกิจสี เทาในประเทศไทยหรือไม่ หากได้ผลเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วย จักขอบพระคุณอย่างสูง

โทร 094-447-7799

ขอแสดงความนับถือ (นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์)


ToKo SuperApp

สมัครเข้าร่วม บริการ.jpg
1.png
หมอไก่ เผย 4 ปีนักษัตร เศรษฐีป้ายแดงรับปีกระต่าย 2566 โชคลาภเข้าตลอดปี

TOKO SUPERAPP

3.jpg
bottom of page